FANDOM


Astraaliruumis eli astraalikeho on teoreettinen tai uskonnollinen käsite. Se viittaa jonkinlaisesta hienojakoisesta tai korkeavärähteisestä energiasta koostuvaan kokonaisuuteen, joka mukautuisi anatomian ja ulkoasun osalta täsmälleen samanlaiseen muotoon kuin ihmisen fyysinenkin keho kulloisenkin elämän aikana. Sitä kutsutaan joskus myöskin tunnekehoksi.

Astraalikehon ulkomuodon sanotaan käyvän ilmi esimerkiksi bilokaatio-ilmiössä, joka johtuisi tämän selityksen mukaan ihmisen astraaliruumiin heijastumisesta fyysiseen maailmaan. Myöskin henkien sanotaan kiinnittyvän fyysiseen maailmaan juuri astraaliruumiin avulla, joka selittäisi kummittelun ja mediumismin.

Väitetään, että astraaliruumis voi irroittautua fyysisestä ruumiista, jolloin ihminen kokee kehostapoistumiskokemuksen. Ihmisen astraaliruumiin aistien uskotaan olevan ulottuvan myöskin laajemmalle kuin normaaliaistien, joka mahdollistaisi selvänäön ja kaukokatsonnan.

Astraaliruumiin käsite pohjautuu vitalistisille ideoille sekä teosofiasta peräisin oleville uskomuksille. Astraalikehon sanotaan antavan elämänvoiman fyysiselle keholle, eikä ilman vähintäänkin jonkinlaista kytkentää astraaliseen olemukseen esimerkiksi hopealangan välityksellä. Jotta astraalikeho kykenee toimimaan fyysisessä maailmassa, sen on mukauduttava fyysisen ruumiin olomuotoon. Myöskin astraalikehoa ympäröivien energioiden väitetään muotoutuvan virtuaaliseksi ympäristöksi, joka on kopio fyysisen maailman ympäristöstä, mikä tarjoaisi sille joissakin tilanteissa mahdollisuuden vaikuttaa suoraan ympäröivään fyysisen tason todellisuuteen - jopa fyysisen kuoleman jälkeen.

Normaalissa päivätajunnassa astraaliruumiin sanotaan ilmentävän itseään tunnemaailman kautta, jonka vuoksi sitä kutsutaan myös tunnekehoksi. Näin ollen sen katsotaan olevan kiinnittynyt fyysiselle tasolle juurikin mielen välityksellä, eikä pysty niinkään vaikuttamaan fyysiselle tasolle suoraan paitsi erityistapauksissa. Tällaisia erityistapauksia ovat psykokineettisten voimien hallitseminen, bilokaatio-ilmiö (eli väitetysti astraalikehon heijastuminen fyysiselle tasolle) sekä vastaavasti kuoleman jälkeen ilmenevä kummittelu. Astraalikehoa voi pitää tämän valossa eräänlaisena tietoisuuden vahvasti emergenttinä olemuspuolena.

Normaalisti astraalikehon ja fyysisen kehon välillä väitetään olevan eetteriruumis, jonka väitetään koostuvan kehossa virtaavista hienojakoisista bioenergioista ja niiden energiakeskuksista eli chakroista, ulottuen auran muodossa myös fyysisen kehon ulkopuolelle. Koska mämä energiat uskomusten mukaan kanavoituvat astraalitasolta fyysiselle tasolle psyyken avulla, ihminen voi itseään "psyykkaamalla" esimerkiksi visualisoinnin avulla vaikuttaa chakrojen toimintaan ja sitä kautta myös kehonsa energiavirtauksiin laajemmin. Näiden puolestaan uskotaan vaikuttavan fyysisen kehon terveydentilaan.

Katso myös Muokkaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.