FANDOM


Automaattikirjoitus viittaa ilmiöön, jossa henkilö itse ei tiedosta kirjoitustapahtumaa tai tekstin sisältöä. Sillä voidaan tarkoittaa myös tekstin kirjoittamista ilman tietoista kontrollia ja suunnitelmaa. Jälkimmäisellä muodolla tarkoitetaan surrealistista automaattikirjoitusta, jota ovat käyttäneet määrätyt taiteilijat. Parapsykologian piirissä automaattikirjoituksella tarkoitetaan kuitenkin ensimmäistä muotoa, jota voidaan kutsua myös dissosiatiiviseksi automaattikirjoitukseksi.

Automaattikirjoittamisen luonne Muokkaa

Käytännössä automaattikirjoitusta tuotetaan siten, että annetaan käden kirjoittaa paperille automaattisesti kirjoitusta samalla kun oma tietoisuuden sisältö on kiinni jossain muussa. Automaattikirjoittaja saattaa pitää myöskin silmänsä kiinni, mutta se ei ole välttämätöntä. Automaattikirjoitus voi tapahtua joko päivätajunnassa tai muuntuneessa tietoisuudentilassa. Kirjoitus luetaan yleensä vasta sitten, kun se on valmis. Kirjoitusta voi tuottaa myös useampi henkilö samanaikaisesti spiritistisiin istuntoihin tarkoitetuilla välineillä kuten psykografilla tai ouija-laudalla. Automaattikirjoituksen yleensä oletetaan antavan jollain paranormaalilla tavalla jotakin uutta tietoa. Käytännössä kirjoitukset ovat kuitenkin varsin moniselitteisiä tai tarjoavat sellaista tietoa, jota ei voida mitenkään tarkistaa. Tyypillisiä ovat esimerkiksi kuvaukset henkiolennoista ja henkimaailman olosuhteista sekä viestit edesmenneiden läheisille.

Psykologian termein automaattikirjoitusta voi pitää esimerkkinä dissosiatiivisesta tiedostamattomasta, jossa samanaikaisesti yhdessä ihmisessä toimisi kaksi tietoisuutta rinnakkain, toisen ollessa tietämätön toisen tietoisuuden sisällöstä. Tämä saattaa olla läheistä sukua sivupersoonailmiölle, jossa henkilöllä tulee lähinnä muuntuneessa tajunnantilassa esille useita eri persoonia, joskaan ei samanaikaisesti. Oletetaan, että automaattikirjoituksessa kieleen ja ajatteluun erikoistuneet osat aivoista jäävät pääosin pois tietoisesta käytöstä, jotta tiedostamatta tapahtuva automaattikirjoitus olisi mahdollista.

Selityksiä ilmiölle Muokkaa

Spiritualistien mukaan automaattikirjoitusta voi käyttää hyväkseen päästäkseen yhteyteen henkiolentoihin tai muihin henkisiin tahoihin. Taustalla olevan selityksen mukaan automaattikirjoitus edustaisi osittaista possession muotoa, jossa henkilön kehonosan ottaa haltuunsa jokin ulkopuolinen entiteetti.

Toinen, luonnollisempi selitysmalli lähtee siitä, että kirjoitus tulee alitajunnasta. Siltä osin kun automaattikirjoitusta on tutkittu, on todettu että kysymys näyttäisi pitkälti olevan niin sanotun ideomotorisen liikkeen eli tiedostamattomien lihasliikkeiden tuottamista kuvioista sekä suoranaisesta huijaamisesta. Tätä on todisteltu mm. sillä, että kun henkilön silmät peitetään, tekstillä on useimmiten taipumusta puuroutua. Jotkut pyrkivät selittämään ilmiötä myös hypoteettisillä kielellisillä pakkoliikkeillä, jotka voivat olla vammautumisen tai muuntuneen tajunnantilan aikaansaannosta ja joissa ihmisillä on pakkoliikkeitä, joihin vaikuttavat hänen tiedostamattaan aivojen kielialueet.

Rinnakkaisilmiöt Muokkaa

Automaattikirjoituksen lisäksi tunnetaan myös muita vastaavalla tavalla toimivia automatismeja, joissa henkilön kautta voi ilmestyä esimerkiksi maalauksia, sävellyksiä ja muita tuotoksia väitetyiltä "toisilta tasoilta".

Katso myös Muokkaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.