Paranormaali Wiki
Advertisement

Paranormaalin tieteellinen tutkijaverkosto - ParaNet ry on 17. elokuuta 1998 perustettu ja 27. helmikuuta 2002 yhdistysrekisteriin merkitty akateeminen seura. Organisaation englanninkielinen nimi on Finnish Network for Scientific Research on the Paranormal - ParaNet Finland. Sen tarkoituksena on olla tukemassa ja toteuttamassa monitieteistä paranormaalin ja seminormaalin tutkimusta Suomessa.

Yhdistyksen perustamiseen oli johtanut paranormaaleja ilmiöitä koskevan akateemisen tutkimuksen uusi nousu ajankohtana, jota leimasi vahvasti tällaisen tutkimuksen verkostoitumiseen soveltuvien järjestöjen puute. Vuonna 1907 perustettu Sällskapet för Psykisk Forsking oli hiipunut käytännössä olemattomiin eikä Suomen parapsykologinen tutkimusseura toisaalta myöskään osoittanut juuri kiinnostusta tutkimukseen saati alan akateemisen arvostuksen nostamiseen.

Paranormaalin tieteellisen tutkijaverkoston toiminta perustui alkuvuosina löyhälle verkostoitumiselle sähköpostilistan sekä seminaarien välityksellä. Tutkijaverkostolle avattiin pian omat verkkosivut ja myöhemmin vuonna 1999 käynnistyi myöskin tieteellinen verkkojulkaisu ParaDocs. Samana vuonna tutkijaverkoston nimi muuttui nykyiseen muotoonsa, sillä aluksi tutkijaverkoston virallinen nimi oli Paranormaalin ja henkisyyden tieteellinen tutkijaverkosto, josta käytettiin lyhennettä PATU. Toiminnan laajentuessa ja kansainvälisten ParaDigma-konferenssien tultua kuvaan ParaNet päätettiin rekisteröidä vuonna 2001.

ParaNetin toiminta koki useita huomattavia takaiskuja 2003-2004. Lyhyen ajan sisällä mm. seuran yhteistyö Turun yliopiston kanssa kariutui, yhdistys joutui etsimään uudet toimitilat, seuran jäsenistössä ilmeni erimielisyyksiä, toimintaan kohdistui julkisia paineita ja sen käynnistämä tutkimusohjelma jouduttiin keskeyttämään. Lopulta seuran johtokunta erosi kesken kauden väärinkäytösepäilyjen takia ja järjestön arkistot joutuivat vielä tihutyön kohteeksi. Tämän seurauksena yhdistys kamppaili yleisen hajaannuksen parissa, jonka myötä kiinnostus seuraa kohtaan asteittain hiipui. ParaNetillä ei ole ollut virallista toimintaa vuodesta 2008 lähtien, jolloin yhdistys ei pitänyt lainkaan vuosikokousta eikä perinyt myöskään jäsenmaksuja. Epävirallinen tutkijaverkosto toimii kuitenkin edelleen verkossa kotisivujen ja postituslistan välityksellä. Lisäksi ParaNetin liepeille on perustettu erillinen Rajailmiöiden tutkimusverkosto, jonka jäsenyys on sallittu vain akateemisen loppututkinnon suorittaneille henkilöille. ParaNetistä on myöskin saanut alkunsa edelleen ajankohtaisia tutkimushankkeita, joilla on omat postituslistansa.

ParaNetin toimintaperiaatteet[]

Paranet on perustettu edistämään paranormaalista kiinnostuneiden tutkijoiden yhteistyötä. Järjestön tutkimusalueeseen kuuluvat paranormaaliin ja seminormaaliin liittyvät ilmiöt, kokemukset ja uskomukset sekä tällaisia ilmiöitä koskevat väitteet, kulttuuri-ilmiöt ja tutkimukset. Verkosto ei ole rajoittunut mihinkään tiettyyn tieteenalaan eikä se ota apriorista kantaa parailmiöiden olemassaoloon.

Yhdistyksen tavoitteena on sääntöjensä mukaan:

 • edistää paranormaalin kriittistä ja ennakkoluulotonta tutkimusta
 • luoda ja kehittää paranormaalin tutkimusaloja
 • edistää paranormaalin tutkijoiden, kokijoiden ja yleisön vuoropuhelua
 • toimia paranormaalin tieteellisestä tutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden yhteiselimenä
 • edistää korkealaatuisen tiedon saantia paranormaaliin liittyen

Jotta yhdistys saavuttaisi nämä tavoitteet, sen on sääntöjensä mukaan ennen kaikkea pyrittävä noudattamaan tieteelliselle yhdistykselle yleisesti omaksuttuja menetelmiä sekä huomioimaan akateemisen arvovallan merkityksen tiedemaailmassa. Kotisivuillaan ParaNet ilmoittaa seuran tärkeimpien toiminta-alueiden olevan tutkijoiden yhteistyön tukemisen ja kehittämisen, tutkimusta tukevan informaation keräämisen sekä tutkimuksesta ja tähän liittyvistä asioista tiedottamisen. Yhdistyksen sääntöjen mukaan tämä voi tapahtua seuraavien toimintamuotojen avulla:

 • konferenssien, kokoontumisten, seminaarien, kurssien ja muiden vastaavien tapahtumien järjestäminen
 • paranormaalia koskevan tieteellisen tutkimus- ja julkaisutoiminnan harjoittaminen ja tukeminen
 • akateemisten tutkijoiden verkoston ylläpitäminen, tukenaan maallikot ja organisaatiot
 • paranormaalin tutkimusta tukevan tiedon ja aineiston kerääminen
 • paranormaaliin ja sen tutkimukseen liittyvän arkiston ylläpitäminen

Muut kuin akateemisesti koulutetut henkilöt voivat osallistua seuran toimintaan vain rajatussa määrin. Tutkijajäsenyyteen edellytetään korkeakoulututkintoa, joskaan tutkimuksen tekeminen ei kuulu jäsenyysvaatimuksiin.

ParaNetin sääntöjen mukaan ylemmän akateemisen tutkinnon suorittaneiden määrän tulee olla vähintään puolet jäsenkunnasta. Tätäkin tiukemmat kriteerit on johtokunnalla, jossa vähintään kolme neljäsosaa jäsenistä tulee olla ylemmmän akateemisen tutkinnon suorittaneita, ja puheenjohtajaksi tulee valita vain tohtorintutkinnon suorittanut, jos tällainen henkilö on saatavilla.

ParaNet on virallisesti sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistoon Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen.

Tutkijaverkoston toimintamuotoja[]

ParaNet on yhdistyksenä muotoutunut valtakunnallisen tutkijaverkoston ympärillä. Tämän tutkijaverkoston ytimen ovat muodostaneet luonnollisesti yhdistyksen jäsenet sen jälkeen kun ParaNet rekisteröityi, joskin seura on käytännössä menettänyt merkitystään viime vuosina. Tutkijaverkoston toiminta on saavuttanut seuran toiminnan aikana seuraavanlaisia toimintamuotoja:

Tutkimus: Tyypillisesti vain osalla verkoston jäsenistä on ollut menossa paranormaaliin tai seminormaaliin liittyvää tieteellistä tutkimusta. Tuoreimman tiedon mukaan tutkijaverkoston piirissä on käynnissä muutama tutkimus. ParaNetin juuret ovat etenkin paranormaaliin liittyvien opinnäytetöiden lisääntymisessä ja myös ParaNetin perustamisen jälkeen suurin osa tutkimuksista on liittynyt tällaisiin opinnäytetöihin.

Tutkittavien välittäminen: Paranet on kerännyt vapaaehtoisia koehenkilöitä reserviin mahdollisten tutkimusten varalta, mutta näiden vähäisyyden vuoksi luopunut tästä toiminnasta. Tätä toimintaa on kuitenkin vielä jatkanut ParaNetin alaisuudesta irtautunut Parapsykologian instituutti.

Tutkimusaineiston kerääminen ja välittäminen: Yhdistys on kerännyt historiansa aikana mm. paranormaaliin liittyviä lehtileikkeitä, spontaanitapauksia ja jo valmistuneiden tutkimusten tiimoilta kerääntynyttä aineistoa. Taka-ajatuksena tässä on se, että kerätty materiaali saataisiin tehokkaaseen tutkimuskäyttöön.

Julkaiseminen: ParaNet julkaisi aiemmin vertaisarvioitua verkkojulkaisua ParaDocsia, jonka toiminta on kuitenkin käytännössä päättynyt. Kaikki ParaDocsissa julkaistut tekstit ovat vapaasti saatavilla. ParaDocsin yhteydessä toimii myöskin tieteellinen julkaisusarja Studia Paranormalia.

Tilaisuuksien järjestäminen: Yhdistyksen järjestämissä ParaDigma-konferenssissa on esitelty alan tuoreimpia tutkimustuloksia, teorioita ja menetelmiä. Tavallisesti vuorovuosina pidetty tapahtuma on palvellut sekä tieteilijöitä että suurta yleisöä. ParaNet on pyrkinyt järjestämään säännöllisesti myöskin alan tutkijoille suunnattuja tutkimusseminaareja, joissa käsitellään tekeillä olevia paranormaalin tieteellisiä tutkimuksia. Aktiivisimmillaan yhdistyksellä on ollut paikallistasonkin kuukausittaisia keskustelutilaisuuksia Turussa ja Helsingissä. ParaNetin edustajia ja asiantuntijoita on ollut mahdollista tilata myöskin ulkopuolisiin tilaisuuksiin luennoimaan, soveltuvaan hintaan.

Tiedottaminen: ParaNet on alusta asti ylläpitänyt tiedotusverkostoa, jonka runko muodostunut verkkosivuista ja postituslistasta. ParaNetin verkkosivujen perimmäisen tarkoituksen sanotaan olevan paranormaalin ja seminormaalin tutkimuksen tietovarantona toimiminen. Postituslistoista ParaNetilla toimii tällä hetkellä ainoastaan sen keskustelulista, aiemmin tärkein tiedotuskanava oli jäsenille suunnattu ParaGraphs-lista. Lisäksi yhdistyksen johtokunnalla ja toimikunnilla on omat postituslistansa. Näillä postituslistalla on myös oma arkistonsa, joskin ParaNetin keskustelulistan arkisto ulottuu vain maaliskuuhun 1999 eli ei aivan alkuun asti.

Tiedon välittäminen: Yhdistys on koonnut hyvin laajan varannon paranormaalin ja seminormaalin tutkimusta tukevaa tietoa. Tätä tietoa on välitetty lähinnä seuran kotisivujen välityksellä sekä fyysisten dokumenttien osalta seuran kirjaston ja arkiston avulla. Seuran kirjastossa olleiden taltioiden määrä oli yli tuhat, jotka on omien tilojen puuttuessa lahjoitettu nyttemmin Rajatiedon yhteistyö ry:lle liitettäväksi osaksi Rajatiedon keskuksen kirjastoa.

Palkitseminen: Paranormaalin tutkimus on vaativaa työtä, joten tutkijoiden kannustaminen on tärkeää. Yksi parhaista keinoista on palkitseminen. ParaNet on jakanut toistaiseksi kahtena vuonna Suunnannäyttäjä-palkintoja, johon liittyy kunniamaininta ja nimellinen rahapalkinto. Varsinaisia tutkimusapurahoja tai stipendejä yhdistys ei ole varojen puutteessa kyennyt tarjoamaan.

Myynti: Yhdistys on harjoittanut jonkin verran kaupallista toimintaa, lähinnä kirjamyynnin merkeissä.

Järjestöyhteistyö: ParaNet on tehnyt toisinaan yhteistyötä erilaisten tutkimukseen liittyvien tahojen kanssa. Tämä yhteistyö on sisältänyt yhteisiä hankkeita ja tilaisuuksia ja tiedon- sekä mainostenvaihtoa. Järjestöllä on ollut tällaisia sidosryhmiä niin koti- kuin ulkomailla. ParaNet on pyrkinyt myöskin luomaan yhteyksiä maamme tieteellisiin seuroihin, mutta Tieteellisten seurain valtuuskunta hylkäsi ParaNetin jäsenhakemuksen. ParaNetin sidosryhmiä ovat olleet mm. seuraavat tahot:

 • Centre Universitaire de Recherche en Astrologie (Ranska)
 • Henkinen Tiede ja Elämä ry
 • International Academy of Consciousness (Portugali)
 • International Society of Business Astrologers: Research & Science Committee (Tanska)
 • International TransCommunication Platform
 • Mutual UFO Network (USA)
 • Program for Extraordinary Experience Research (USA)
 • Suomen parapsykologinen tutkimusseura ry
 • Suomen Paratutkimusarkisto
 • Suomen Ufotutkijat ry
 • Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (Ruotsi)
 • Tiede ja UFOt -tutkimusryhmä
 • UFO-Finland

Lisäksi yksi tärkeä ParaNetin toimintamuoto on ollut sen asiantuntijaryhmä, johon on kuulunut parhaimmillaan lähes kaksikymmentä huipputason tutkijaa. Yhdistyksen asiantuntijaryhmään pääsy on edellyttänyt tavallisesti Suomen kansalaisuutta, akateemista loppututkintoa sekä paranormaaliin liittyvää julkaisutoimintaa lähimmän viiden vuoden sisällä. Tämä asiantuntijaryhmä on ollut korvaamattomana apuna yhdistykselle mm. konferenssiesitelmien arvioimisessa, Suunnannäyttäjä-palkinnon saajan valitsemisessa sekä tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnissa. Asiantuntijaryhmä on myös palvellut tietolähteenä median ja yksityisten kansalaisten suuntaan. Kyseinen ryhmä lopetti toimintansa vuoden 2004 murrosten seurauksena.

Seuran historiaa[]

17. elokuuta 1998: Jarkko Kari ilmoitti Paranormaalin ja Henkisyyden Tieteellisen Tutkijaverkoston perustamisesta mm. uutisryhmässä sfnet.keskustelu.rajatieteet.

26. syyskuuta 1998: Tutkijaverkoston perustava kokoontuminen pidettiin Tampereella, jossa tusinasta jäseneksi ilmoittautuneesta oli paikalla 7. Tällöin muovattiin verkoston toiminnan suuntaviivat ja otettiin käyttöön sen nimen lyhenne PATU. Jarkko Kari valittiin verkoston yhteyshenkilöksi.

Lokakuu 1998: PATUn jäsenille tarkoitettu sähköpostilista avattiin Tampereen yliopistolla.

Joulukuu 1998: PATUn WWW-sivut avattiin tukemaan kotimaista paranormaalin tieteellistä tutkimusta.

4. maaliskuuta 1999: Tutkijaverkoston nimen lyhenne PATU muutettiin ParaNetiksi. Muutos vaikutti eniten verkkosivuihin ja sähköpostilistan osoitteeseen.

8. toukokuuta 1999: ParaNet järjesti yhdessä Suomen Paratutkimusarkiston (Paratutkimus-työryhmän) kansallisen paranormaalia käsittelevän tutkimusseminaarin Tampereella. Aiheena oli tutkimusyhteistyön kuviot ja mukana oli kymmenkunta tutkijaa.

25. syyskuuta 1999: Tiettävästi Suomen ensimmäinen täysin tieteellinen paranormaalia käsittelevä seminaari oli ParaNetin ensimmäinen tutkimusseminaari, joka pidettiin yksipäiväisenä Tampereella. Seminaarissa käsiteltiin meneillään olevia tutkimuksia.

9.-10. lokakuuta 1999: Neljän jäsenensä voimin ParaNet osallistui näytteilleasettajana maamme johtaavaan rajatiedon tapahtumaan eli jokavuotisille Hengen ja Tiedon messuille Helsingissä. Tarjolla oli tutustumista PK-testeriin ja kirjallisuuteen sekä kyselylomakkeita täytettäviksi ja esitteitä organisaatiostamme mukaan otettaviksi. Tutkijaverkosto sai myös muuta näkyvyyttä erään jäsenen vastaanottaessa Rajatiedon yhteistyö ry:n vuosittain jakaman stipendin. Messujen saalis oli kuitenkin ParaNetin näkökulmasta odotettua laihempi.

29. lokakuuta 1999: ParaNet avasi verkkosivuillaan tieteellisen paranormaalin tutkimukselle omistetun sarjajulkaisun, ParaDocsin.

19. helmikuuta 2000: ParaNet käynnisti maamme historian ensimmäisen kansainvälisten paranormaalin tieteellisen konferenssien sarjan teemalla "paranormaalit ilmiöt ja tiede". Tämän ensimmäisen ParaDigma-konferenssin järjestämiseen osallistui myöskin Suomen Paratutkimusarkisto.

30. toukokuuta 2000: ParaNetin toiminta joutui painostuksen kohteeksi Tampereen yliopistolla ja verkoston joutui siirtämään postituslistansa yliopiston palvelimelta kaupalliseen eGroupsiin (nyk. Yahoo Groups). Muutos tosin toi samalla joitakin teknisiä parannuksia aiempaan postituslistaan nähden.

Heinäkuu 2000: Tutkijaverkosto alkoi keräämään nimiä adressiin uuden tieteenalan edistämiseksi. Se oli tarkoitus liittää Opetusministeriöön lähetettävään hakemukseen, jolla yhdistys ajaa selittämättömiin ilmiöihin liittyvää professuuria, tutkimuslaitosta ja/tai tutkimusohjelman perustamista Suomeen. Adressin oheisaineiston kokoaminen osoittautui huomattavasti odotettua haasteellisemmaksi, jonka aikana vetoomukseen kertyi tuhansia nimiä.

29. elokuuta 2000: ParaNet avasi ParaDigma-konferenssille kaksikielisen verkkosivuston, joka toimi vuoden verran omassa osoitteesaan kunnes ParaNet sai omaan domain-osoitteen.

3. maaliskuuta 2001: ParaDigma 2001 - sarjassaan toinen suomalainen paranormaalin tieteellisen tutkimuksen konferenssi - pidettiin Helsingissä Tieteiden talolla teemanaan "tietoisuus ja paranormaalit ilmiöt".

20. huhtikuuta 2001: ParaNet julkaisi verkossa ainutlaatuisen monialaista näkökulmaa edustavan konferenssiraportin ParaDigma 2001 -tapahtumassa esitellyistä suomalaisista ja ulkomaisista tutkimuksista. Se sisältää kaikkiaan seitsemän tieteellistä artikkelia, yhteensä noin 120 sivua. Raportti kuuluu osana ParaNetin perustamaa tieteellistä Studia Paranormalia -julkaisusarjaa, jossa on sen lisäksi kolme muutakin julkaisua.

20. lokakuuta 2001: ParaNet muutettiin verkostosta yhdistysmuotoiseksi viidentoista perustavan jäsenen voimin. Yhdistyksen ensimmäinen johtokunta muodostettiin järjestäytymiskokoukseen osallistuneista jäsenistä. ParaNetin tavoitteena oli kuitenkin samalla minimoida kaikenlainen byrokratian lisääntyminen.

30. lokakuuta 2001: ParaNetin vanha yleiskäyttöinen sähköpostilista paranet-fin muuttui kaikille avoimeksi keskustelufoorumiksi. Samalla seura avasi uuden tiedotus- ja uutislistan ParaGraphsin, johon oli pääsy vain yhdistyksen jäsenillä.

10. marraskuuta 2001: ParaNetin ensimmäinen paikallisosasto aloitti toimintansa Turussa. Osastolla oli aluksi kaikille kiinnostuneille avoimia keskustelutilaisuuksia joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Turun paikallisosaston toiminta jatkui myöskin pisimpään, eli alkuvuoteen 2004 saakka.

21. helmikuuta 2002: Yhdistyksen johtokunta siirsi ParaNetin verkkosivut rajatiede.org-domainin yhteyteen. Suurimmat muutokset tapahtuivat sivuston laajuudessa, rakenteessa ja graafisessa toteutuksessa. ParaDigman sivut sijaitsivat nyt samassa osoitteessa ja sivuille perustettiin laaja tutkimushakemisto, ParaIndex. Domainin mukana yhdistys sai myöskin kymmenen virallista sähköpostiosoitetta.

25. helmikuuta 2002: ParaNetin hallitus päätti myöntää yhdistyksen ensimmäisen tutkimusapurahan elektroniikkaspesialisti Martti Waldenille EEG-laitteen kehittämiseen.

27. helmikuuta 2002: Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi ParaNet ry:n merkittäväksi yhdistysrekisteriin. Täten seurasta tuli oikeuskelpoinen yhteisö.

5. maaliskuuta 2002: Turussa perustettiin valtakunnallinen paranormaalin kenttätutkimusryhmä, jonka taustalla oli monitieteinen poltergeist-tutkimushanke. Tiimin tarkoituksena on tutkia väitettyjä parailmiöitä kuten poltergeisteja paikan päällä. Tutkimushankkeen vastuutahoksi oli lupautunut Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, ParaNetin pyrkiessä koordinoimaan poikkitieteellisen asiantuntijaryhmän kokoamista ja toimintaa. Turun yliopisto sai osakseen kovaa arvostelua ja se luopui reilun vuoden kuluttua tutkimuksen vetovastuusta, jolloin hanke siirtyi elokuussa 2003 ParaNetin alaisuuteen.

11. maaliskuuta 2002: ParaNetin tutkimusarkisto avattiin paranormaalin tutkijoille Tampereella.

12. maaliskuuta 2002: ParaNetin uudella verkkosivustolla kävijöiden lukumäärä rikkoi tuhannen rajan, vain noin puoli kuukautta avaamisen jälkeen. Tämä kuvasti järjestön edustajien mielestä aikansa nousujohteista tilannetta, joka johti monien mielestä jälkikäteen arvioituna liialliseenkin toiveikkuuteen alan kehityksestä.

20. maaliskuuta 2002: Yhdistyksen oma kirjasto avattiin ParaNetin hallussa olevan kirjallisuuden ja muun materiaalin luetteloinnin valmistuttua. Kokoelman suuruus oli aluksi "vain" 156 dokumenttia. Pian kirjastoa alettiin myös laajentaa verkostomuotoiseksi, jolloin solmukohtana toimi yhdistyksen yhteinen kirjasto ja tätä täydensivät halukkaiden jäsenten omat kokoelmat.

Toukokuu 2002: Yhdistys sai omat toimitilat Turun keskustasta, Torninkadulta. Tilat avattiin yleisön käyttöön pienen remontoinnin sekä asianmukaisen kalustamisen jälkeen. Seuran naapurina sijaitsivat kansallismielisen Suomen Sisun paikallisosaston vuokraamat tilat, minkä avulla myös ParaNetiä pyrittiin mustamaalaamaan.

5. heinäkuuta 2002: Yhdistys sitoutui Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistoon "Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen" allekirjoittamalla siihen liittyvän sopimuspaperin. Tällä eleellä ParaNet tahtoi osoittaa, että se omalta osaltaan edistää ja valvoo tieteen periaatteiden toteuttamista käytännön tutkimustyössä. Esimerkiksi Skepsis ry. ei ole tätä sopimusta allekirjoittanut.

Elokuu 2002: ParaNetin tilojen yhteydessä toimintaansa aloitellut Parapsykologian instituutti (eli silloinen Psykobiofysiikan instituutti) suoritti alustavan tehtävänjaon varsinaisen tutkijaryhmänsä kesken. Tieteellisenä johtajana aloitti Alex Kaivarainen, kansainvälisenä yhteyshenkilönä sekä tiedottajana Matti Pitkänen, tutkimussunnittelijana Martti Walden ja tutkimussihteerinä J. Peter Lassila.

4. marraskuuta 2002: ParaNetin verkkosivuston sivujen lukumäärä rikkoi sadan rajan.

16. joulukuuta 2002: Tutkimusseura avasi oman kaupan verkossa. Ensi alkuun valikoima oli varsin suppea: 8 kpl Projectiology-eepoksia.

22. helmikuuta 2003: ParaNetin kirjasto ja arkisto siirretään yhdistyksen uusiin toimitiloihin Turussa. Samalla pidetään yhdistyksen toimitilojen "viralliset" avajaiset. Yhdistys saa myöskin käyttöönsä postilokero-osoitteen.

10. maaliskuuta 2003: Yhdistys päätti perustaa tiedottajan toimen. Henkilön tehtävänä oli niin sisäinen kuin ulkoinenkin informointi sekä tiedusteluihin vastaaminen. Tiedottajaksi valittiin J. Peter Lassila.

6. huhtikuuta 2003: Järjestö toteutti sarjassaan kolmannen ParaDigma-konferenssin kaksipäiväisenä. Tapahtuman yhteydessä jaettiin ensimmäinen Suunnannäyttäjä-palkinto, joka myönnettiin Kirsi Hänniselle pro gradu -työstään "Yliluonnollisen ilmeneminen ufokontaktikerronnassa". Kilpaan osallistui 17 kotimaista, vuonna 2002 julkaistua tieteellistä tutkimusta paranormaalin alueella.

16. elokuuta 2003: Viisi vuotta täyttäessään ParaNet järjesti juhlaseminaarin luonnon helmassa Kustavissa lähinnä omille jäsenilleen. Ohjelmaan kuului mm. seuran historiikki ja tulevaisuuden suunnittelua sekä leppoisa illanvietto. Tilaisuus kokosi yhteen parisenkymmentä kiinnostunutta ja sen aikana yhdistys jakoi ensimmäiset kunniakirjansa kolmelle jäsenelle, jotka olivat toimineet aktiivisesti organisaation hyväksi.

29. elokuuta: ParaNet sekä Parapsykologian instituutti (vuosina 2002-2004 Psykobiofysiikan instituutti) joutuivat siirtymään uusiin toimitiloihin Turussa, mikä merkitsi myöskin vaivalla rakennettujen laboratoriotilojen purkamista. Instituutista tuli samalla ParaNetin alainen mutta autonominen tutkimusyksikkö. Tämä merkitsi yhdistyksen ja Instituutin välisen suhteen virallistamista ja yhteistyön tiivistämistä.

Lokakuu 2003: Parapsykologian instituutille nimettiin virallinen tutkimuspäällikkö. Tehtävään valittiin FT Arsi Ikonen. Tätä ennen toiminnan muodollisena vetäjänä oli toiminut fyysikko Alex Kaivarainen, joka vastasi työnsä ohessa instituutin laboratoriopäällikön tehtävistä. Samalla ParaNet saa 1600 euron stipendin Paranormaalin tutkimusohjelman käynnistämiseen sekä siihen liittyen uuden laboratorion kehittämiseen.

Helmikuu 2004: ParaNetin perustaja Jarkko Kari luopuu yhdistyksen puheenjohtajan tehtävistä. Samalla Parapsykologian instituutin toiminta päättyy väliaikaisesti henkilöerimielisyyksien ja osittain myös rahoitusongelmien takia. Näin ollen myöskin ParaNet joutuu luopumaan toimitiloistaan.

Maaliskuu 2004: Yhdistys käsitteli kokouksessaan uuden puheenjohtajansa Jorma Kososen aloitetta, joka koski Jani Lassilan eroittamista yhdistyksestä. Ennen tätä kokousta Lassila on muodollisesti jättänyt kaikki luottamustehtävänsä ParaNetissä, koska ei katsonut erimielisyyksien ja henkilöönsä kohdistuvan arvostelun vuoksi omaavansa enää riittävää luottamusta. Yhdistyksen jäsenet eivät asettuneet erottamisen tueksi, mutta Lassila päätti erota myöhemmin oma-aloitteisesti vastalauseena Kososen toimintatavoille.

Kesäkuu 2004: Seuran perustama Paranormaalin tutkimusohjelma keskeytettiin, koska tutkimuksia ja jatkorahoitusta ei tullut yhdistyksen johtokunnan mielestä riittävästi. Osasyynä pidetään myöskin seurassa vallinnutta sekavaa tilannetta. Pian tämän seuran puheenjohtaja hajoitti johtokunnan, häneen kohdistuvien taloudellisten väärinkäytösepäilyjen tultua ilmi.

Elokuu 2004: Yhdistykselle valittiin uusi hallitus kesken kauden, joka oli suurten haasteiden edessä palauttaakseen seuran toiminnan jaloilleen. Jopa seuran hajoamisesta alkaa leviämään huhuja, joita ParaNetin edustajat pyrkivät oikaisemaan mm. Skeptikko-lehdessä. Eräs taho jopa yritti edesauttaa tätä hakkeroimalla seuran sivut, mutta epäonnistuivat.

Syyskuu 2004: Keskeiset osat seuran arkistoista, mukaan lukien kerätyt spontaanitapaukset, tuhottiin erään psyykkisistä ongelmista kärsivän henkilön toimesta.

18. joulukuuta 2004: Paranetin kirjasto siirrettiin uusiin tiloihin yksityishenkilön haltuun, jossa ne sijaitsivat kunnes ne sijoitettiin Rajatiedon keskukseen tammikuussa 2008.

Takaiskuista huolimatta seuran onnistui kuitenkin vielä nousta osittain jaloilleen. Vuonna 2005 ParaNet järjesti toistaiseksi viimeiseksi jääneen ParaDigma-konferenssin, organisoi uudelleen verkkosivustonsa sekä avasi ne osoitteessa paranet.fi, koska tätä edeltävän domainin koettiin luovan virheellisiä mielikuvia yhdistyksestä. Vuonna 2006 jäsenyys sallittiin vain akateemisesti koulutetuille henkilöille ja ne jotka eivät täyttäneet kriteeriä, erotettiin seurasta. Säännöt palautettiin kuitenkin ennalleen keväällä 2007, ennen kuin sääntömuutoksesta oli ilmoitettu yhdistysrekisteriin. ParaNetille tämä oli kuitenkin liikaa, sillä vuonna 2008 toiminta hiipui täysin.

Seuran perintö elää silti edelleen, olipa yhdistyksen tulevaisuus mikä tahansa. ParaNetin piiristä aiemmin tulleen aloitteen johdosta käynnistettiin kesällä 2007 laaja paranormaaleja ilmiöitä koskeva kyselytutkimus, jossa yhdistys ei ollut enää lainkaan mukana. ParaNetin ansioksi voi katsoa osaltaan myös sen, että Suomessa harjoitetaan varsin laajaa ja monipuolista parailmiöihin sekä henkisyyteen liittyvää tutkimustoimintaa, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa kuin aiemmin, eikä eri tahojen yhteistyötä ole enää myöskään samassa mitassa jatkettu. ParaNetin kriisi johtikin uudenlaisiin strategioihin, joissa tutkijat ovat painottuneet edistämään paranormaalin tutkimusta omilla tieteenaloillaan eikä niinkään yhteisissä poikkitieteellisissä puitteissa.

Vuonna 2009 ParaNetin piirissä keskusteltiin mm. toiminnan yhdistämisestä Suomen parapsykologiseen tutkimusseuraan. Vuoden 2013 lopulla ParaNetin kotisivut lakkasivat toimimasta, ja Yahoon sivuilla toimiva keskustelulista hiipui vuonna 2012.

Katso myös[]

Yhdistys mediassa[]

 • Helin, Antti 1998. Akateemiset X-fileet. Ylioppilaslehti 85 (16), 6. Myös http://www.ylioppilaslehti.fi/1998/11/13/akateemiset-x-fileet/ Tarkistettu 4.7.2009
 • Hurme, Toivo 2000. Salaiset kansiot auki. Helsingin sanomat. 1. 12. 2000.
 • Kaipainen, Sauli 2002. ParaNetistä tuli yhdistys: Paranormaalin ja henkisyyden tutkimus vahvistuu. Ilmiöt ja Henkimaailma (1), 62-63.
 • Laurila, Timo 1998. Akateemiset tutkijat koolla. Ultra 27 (11), 2.
 • Lehto, Mika 2001. Hanke ufo-professuurista pistettiin jäihin. Ilta-Sanomat. 24.9.2001.
 • Näreaho, Leo 2003. ParaDigma 2003 -tapahtuma Turussa. Takoja 31 (2), 25.
 • Paranormaalin ja henkisyyden tieteellinen tutkijaverkosto perustettu. 1998. Historiallinen aikakauskirja 96 (4), 381.
 • Parapsykologian huippututkijat Turussa. 2003. Ultra 32 (3), 41.
 • PATU nimenvaihtoon? 1999. Ultra 28 (3), 20.
 • Zulu: Selittämättömät asiat. Yle TV2 29.2.2004 klo 18.45

Aiheesta muualla[]

Advertisement